Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

16 V 2021r.


Powitanie przed Kościołem (kapłan z asystą udają się na plac przed kościół)

 

K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W: Na wieki wieków. Amen

K: Najmilsi! Wśród nas, zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę, stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą – Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was – kochane dzieci. Od tej chwili będziecie często przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie, by zawsze czynić to z czystym sercem.

Wczoraj w sakramencie pokuty Chrystus pojednał was z Bogiem Ojcem. Dzisiaj zaprasza was na Ucztę Eucharystyczną, abyście spożywali Chleb Życia Wiecznego.

Zanim to się stanie poproście Waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Błogosławieństwo rodziców

D1: Kochani Rodzice! W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej. Gdy mamy przyjąć do serca Boga. Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.

D2: Wznieście swe dłonie błogosławiące. Naznaczcie krzyżem wasze pociechy. By serca nasze były gorące. By uciekały precz od nas grzechy.

D3: Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni. Nigdy od niego nie odstąpili. Błogosławieństwem waszym wzmocnieni. W łasce na co dzień bez grzechu żyli.

D4: Mamusiu i Tatusiu! Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły!

Błogosławieństwo rodziców: (wszyscy rodzice – najpierw mamy,

a potem ojcowie wyciągają dłonie w kierunku swoich dzieci)

MATKA– Błogosławieństwo Twej Matki

niech idzie z Tobą przez życie.

Maryja niech Cię otoczy swą opieką

A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

OJCIEC – Błogosławieństwo Twego Ojca niech Ci towarzyszy, do ołtarza Pańskiego

i na całej drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

pokropienie wodą święconą:

K: Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i w nim przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z sobą, które dokona się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.

 

Módlmy się!

Panie Jezu Chryste, któryś dzieci do Ciebie przychodzące obejmował, błogosławił i kładł na nie swe ręce, wejrzyj, prosimy, na niewinność i czystość serca tych dzieci oraz na pobożność ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwa oraz obdarz ich dziś obficie swoimi darami. Niech rozwijają się nadal wspomagane Twoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

D: Amen! (następuje pokropienie wodą święconą i procesyjne wejście do kościoła)

Procesja do Kościoła ze śpiewem pieśni (…)

 1. Obrzędy wstępne Mszy święte

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

K: Miłość Boga Ojca….

W: I z duchem twoim

    prośba rodziców o Komunię świętą (ojciec i matka)

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Księża!

(Ojciec) Jako rodzice jesteśmy dziś bardzo wzruszeni, bo nasze dzieci z głębi maleńkich serc gorąco pragną przyjąć Jezusa obecnego w Eucharystii. Przygotowywały się bardzo pilnie na tę chwilę, a my im w tym pomagaliśmy. Chcemy być wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i pragniemy prowadzić życie sakramentalne.

Prosimy Was Kapłani abyście dziś w uroczystym dniu I Komunii Świętej podali naszym dzieciom po raz pierwszy Jezusa i włączyli je przez Eucharystię do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Moc, którą otrzymają w Eucharystii będzie wystarczającą pomocą, aby zachowały zjednoczenie z Bogiem i dawały świadectwo wiary.

(Matka) My rodzice dołożymy wszelkich starań, by częsta Komunia święta tych dzieci prowadziła je do coraz pełniejszej jedności z Chrystusem. Będziemy stać na straży wierności Jego przykazaniom w naszych rodzinach, będziemy dążyć, byśmy należycie rozumieli znaczenie czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego dokonywanych we współczesnym świecie. Tak nam dopomóż Bóg!

akt pokuty „Spowiedź powszechna”

hymn „Chwała na wysokości Bogu”

kolekta

 1. Liturgia słowa

I czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

Psalm

(Śpiewają przedstawiciele dzieci, a pozostałe powtarzają refren. Dzieci śpiewające psalm nie wracają po zaśpiewaniu psalmu do swojej ławki tylko odwracają się twarzą do KAPŁANA i wysłuchują Ewangelii).

II czytanie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ewangelia

Homilia

Wyznanie wiary

Modlitwa powszechna

(Z ławek wychodzą dzieci, które będą czytały modlitwę wiernych – ustawiają się przed ołtarzem oraz dzieci, które będą niosły dary – idą na koniec ławek do stołu z darami. Po zakończonej modlitwie wiernych wyrusza procesja z darami).

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który posila nas własnym Ciałem, przedstawiajmy Bogu nasze prośby i błagania.

1a

Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego pasterzowaniu, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami dla dobra Kościoła i całego świata.

Ciebie prosimy….

2a

Módlmy się za Kapłanów pracujących w naszej parafii, aby nie ustawali w swojej drodze do świętości a umocnieni przez Ducha Świętego służyli nam w miłości i pokoju.

Ciebie prosimy

3a

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem Jezusem.

Ciebie prosimy…

4a

Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.

Ciebie prosimy…

5a

Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia, a ich przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła się do ożywienia wiary w rodzinach.

Ciebie prosimy…

6a

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo, z miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej.

Ciebie prosimy…

Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 1. Liturgia Eucharystyczna

Komentarze :

 

Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.

 1. Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.

 2. Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności, że za chwilę w naszych sercach zamieszka sam Pan

 3. Przynosimy owoce to znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce Twojej dobroci w naszych

 4. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą Ducha Świętego przemień w Krew Swego umiłowanego Syna Jezusa. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem

Dary (dzieci):

 • Świeca

 • Kwiaty

 • Owoce

 • Ampułki x2

 • Hostia

 • Chleb

Dzieci siadają i śpiewają pieśń (…)

Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa Pańska

Komunia święta (podczas „Baranku Boży” dzieci ustawiają się do Komunii Świętej – dwa rzędy)

Śpiew pieśni (…)

Uwielbienie po komunii świętej

Modlitwa po Komunii

Ogłoszenia (w czasie ogłoszeń dzieci ustawiają się do podziękowań)

 1. Podziękowania:

PODZIĘKOWANIA dla JEZUSA

(chłopiec)

Kochany Jezu Chciałem, byś ze mną był Jezu…

tak bardzo tego chciałem,

ale zrozumieć nie mogłem, jak w moim sercu tak małym

mieszkać możesz… Ty, wielki Boże, wszechmocny i wspaniały,

i miłosierny, i pełen chwały.

Jakże Cię moje serduszko małe pomieścić może…

(dziewczynka)

A Ty przyszedłeś w postaci Chleba, w maleńkiej Hostii białej.

A ja Cię za to kocham, mój Jezu, kocham Cię sercem całym.

Pozwól więc, Jezu, gdy jesteś ze mną, prośbę Ci swoją przekażę…

– ustrzeż mą duszę od grzechu, a zawsze będziemy razem.

PODZIĘKOWANIE Księdzu Proboszczowi

(dziewczynka)

Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy Przyszedł do mnie w białym Chlebie, To do modlitw mych najszczerszych Też włączyłam Księże Proboszczu Ciebie!

(chłopczyk)

I prosiłam z całej duszy, By Cię Jezus miał w swej pieczy,

Przeciwności Twe pokruszył, Przyszłość szczęsną zabezpieczył.

(dziewczynka)

Za Twą pracę, za naukę, Za wysiłki i zmagania,

dziś Ci składam za nas wszystkich Gorące podziękowania.

 Wszystkim kapłanom

Także wszystkim kapłanom z całego serca dziękujemy Ks. Łukaszowi Ks. Adrianowi Ks. Mateuszowi

za chrzest św., za przebaczenie grzechów w spowiedzi św. Za Słowo Boże i Msze święte dla nas sprawowane.

Dziękujemy Wam za to, że jesteście naszymi Kapłanami. Modlimy się dziś za Was, by Wam Bóg błogosławił I aby przez Wasze dłonie wiele dobra sprawił

 PODZIĘKOWANIE rodzicom i chrzestnym

Nie nasza to zasługa,

bo wiemy – Rodzice kochani, że wiarę w Pana Boga

wyście nam przekazali.

Widzimy Chrzestni drodzy że ten dzień też przeżywacie

w sercach swych radość macie a w oczach łzy ukrywacie.

Więc za to Wasze serce, za miłość, która macie

Niech hojnie, sam Pan Jezus łaskami swymi odpłaci.

PODZIĘKOWANIE dyrekcji szkoły, nauczycielom, paniom katechetkom

Naszym kochanym wychowawcom Dyrekcji, nauczycielom, katechetom Składamy z serca dziękczynienie Niech Pan Jezus kocha was nieskończenie Wasze życie niech swą łaską ubogaci

Za każdy uśmiech, mądre słowo niech wam niebem odpłaci

I chcemy jeszcze powiedzieć, Że w tę radosną niedzielę, Życzymy Wam wszystkim świętych Bożych łask wiele. Za Wasze nauczanie i wychowanie, pamięć o Was w naszych sercach na zawsze zostanie.

 Podziękowanie pozostałym osobom

Tyle osób pomagało nam w tym spotkaniu Jezu z Tobą, troszcząc się, aby dziś było uroczyście i galowo. Dziękujemy wszystkim którzy z nami byli I może się dla nas nieco natrudzili

Już za chwilę wrócimy do domu, do swoich, Chcemy, by wszyscy poznali, że wróciliśmy święci, Aby dostrzegli przez nas obecność i dobroć Boga.

Dlatego prosimy: Pobłogosław nas, Księże Proboszczu, Naszych Ojców, nasze Mamy.

Niech dla Boga serca czyste, Całe życie zachowamy!

 1. Błogosławieństwo

 2. Śpiew na zakończenie – …

 3. Rozdanie chlebków (po zakończeniu śpiewu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach na środku kościoła i podchodzą po chleb – tak jak do komunii świętej)

 4. Śpiew : …