Pytania dla kandydatów do bierzmowania

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA – PYTANIA I ODPOWIEDZI


Wersja do pobrania!!!

 

Część I – O OBJAWIENIU BOŻYM

 

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

 

 1. Co to jest Pismo Święte?

 

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

 1. Kto jest autorem Pisma Świętego?

 

Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Bóg, a drugorzędnym – ludzie natchnieni przez Boga.

 

 1. Jak dzieli się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

 

Pismo Święte składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem 73 księgi.

 

 1. Kto napisał 4 Ewangelie?

Św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan.

 

 1. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.

 

4 Ewangelie; Dzieje Apostolskie; listy apostolskie: św. Pawła, św. Jakuba, św. Piotra, św. Judy, św. Jana; Apokalipsa św. Jana.

 

 1. Co to jest Tradycja?

 

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

 

 

Część II – NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 

 1. Powiedz Skład Apostolski.

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 1. Powiedz 6 prawd wiary.

1) Jest jeden Bóg.

2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. Co to jest Trójca Święta?

 

Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 

 1. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

 

Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

 1. a) wieczny – zawsze był, jest i będzie,

 

 1. b) wszechmocny – wszystko co może czynić, co chce, c) niezmienny – zawsze jest ten sam,

 

 1. d) najmędrszy – wszystko, co robi, jest mądre i dobre, e) święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi

 

 1. f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze, g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

 

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 

 1. Kto to są aniołowie?

 

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi.

Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

 

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

 

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
 • Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
 • Rozmnożenie chleba,
 • Uzdrowienie paralityka,
 • Wskrzeszenie Łazarza,
 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

1) o synu marnotrawnym,

2) o miłosiernym Samarytaninie,

3) o Dobrym Pasterzu,

4) o robotnikach w winnicy,

5) o talentach,

6) o pszenicy i kąkolu.

 

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:

 

„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”.

Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

 

 

Część III – O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

 

 1. Co to jest Kościół?

 

Kościół to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.

 

 1. Kto założył Kościół?

 

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

 

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

 

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty? Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

 

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

 

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli Zesłania Ducha Świętego, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

Część IV – O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

 

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

 1. Co to jest grzech?

Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga i łamanie Jego przykazań.

 

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki to świadome, dobrowolne i w rzeczy ważnej łamanie przykazań Bożych.

 

 1. Na czym polega grzech lekki?

 

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

 

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

 1. Jakie są, źródła grzechu?

 

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

 

 1. Wymień siedem grzechów głównych.

1) pycha,

2) chciwość,

3) nieczystość,

4) zazdrość,

5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,

6) gniew,

7) lenistwo

 

Część V – O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 

 1. Co to jest sakrament?

 

Sakrament jest to widzialny znak, niewidzialnej łaski Bożej; jest to nasze spotkanie z Chrystusem.

 

 1. Wymień 7 sakramentów świętych.

1) Chrzest

2) Bierzmowanie

3) Najświętszy Sakrament

4) Pokuta

5) Namaszczenie chorych

6) Sakrament święceń (kapłaństwo)

7) Małżeństwo

 

 1. Co to jest chrzest i jakie są jego skutki?

 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi, włącza do Kościoła.

 

 1. Kto jest szafarzem chrztu świętego (kto może go udzielić)?

 

Szafarzem chrztu świętego jest biskup, kapłan i diakon. W nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek, mający odpowiednią intencję.

 

 1. Jaki jest znak sakramentu chrztu świętego?                                                                                                                                                        Znakiem chrztu świętego jest polanie wodą.

 

 1. Jakie są znaki wyjaśniające chrztu świętego?

 

Naznaczenie znakiem krzyża, namaszczenie krzyżmem świętym, zapalenie świecy od paschału, nałożenie białej szaty.

 

 1. Co to jest bierzmowanie?

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

 

 1. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

 

 1. sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

 1. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

 

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

 

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze wyciska na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?                                                                                                                                                           zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;

 

 1. ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 2. pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 3. udoskonala naszą więź z Kościołem;

 

 1. udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem i do mężnego jej wyznawania

 

 1. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

1) Dar mądrości

2) Dar rozumu

3) Dar rady

4) Dar męstwa

5) Dar umiejętności

6) Dar pobożności

7) Dar bojaźni Bożej

 

 1. Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela biskup albo upoważniony przez biskupa kapłan.

 

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
 2. włożenie rąk przez biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
 3. namaszczenie na czole Krzyżmem świętym i słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

 

 1. Co to jest Krzyżmo święte?

 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje). Krzyżmo jest używane podczas sprawowania sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń.

 

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek.

 

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

 

 1. a) za nas się ofiarować we Mszy świętej,

 

 1. b) w Komunii Świętej być naszym pokarmem, c) aby stale przebywać wśród nas.

 

 1. Co to jest Msza święta?

 

Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 

 1. Z jakich części składa się Msza święta?

 

Msza święta składa się z obrzędów wstępnych, liturgii słowa i liturgii eucharystycznej oraz obrzędów zakończenie.

 

 1. Jakie są skutki przyjętej Komunii Świętej? a) pomnaża łaskę uświęcającą
 2. b) gładzi grzechy lekkie,
 3. c) pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 

 1. Co to jest sakrament pokuty?

 

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

 

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane.

 

 1. Pięć warunków sakramentu pokuty:

1) rachunek sumienia,

2) żal za grzechy,

3) mocne postanowienie poprawy,

4) spowiedź,

5) zadośćuczynienie.

 

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

 1. Co to jest żal za grzechy?

 

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu tego, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 

 1. Co to jest szczera spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

 

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana oraz wynagrodzenie tym, wobec których zawiniliśmy (naprawienie szkód, przeproszenie).

 

 1. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

 

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, umocnienie w cierpieniu, niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 1. Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

 

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

 

 1. Co to jest sakrament święceń (kapłaństwo)?

 

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę godnego ich wykonywania.

 

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

 

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.